ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων

Σε εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ, σχετικά με την Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι, από 1η .1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, με την παρούσα εγκύκλιο, καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ.

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
Α. Γενικό μέρος
I. Εισαγωγή
Με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), το οποίο έχει έναρξη ισχύος από 1η .1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας. Το εν λόγω άρθρο, ισχύει μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών.

Επιγραμματικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010
α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού και τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν την 31.12.2022 τεκμαίρεται η λειτουργία τους ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης1
.
β. Προσδιορίζονται οι δήμοι που θα συνεχίσουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε όσους δήμους από την 1.1.2023 δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν
Υ.ΔΟΜ.2
. Επιπλέον, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις αυτών που θα συνεχίσουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη3
.
Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
1 Άρθρο 97 Α παρ. 1 εδ. α , β, γ και ε.
2 Άρθρο 97 Α παρ. 2α.
3 Άρθρο 97 Α παρ. 2β.
4 θεσπίζεται δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποσυμφόρησή τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων δόμησης4
.
γ. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ.5 και καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι για να την ανακτήσουν, εάν χάσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο στελέχωσης
.
δ. Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη
. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.
ε. Εξειδικεύεται ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων για την ορθή διασφάλιση της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. της χώρας, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Related Articles

Back to top button